Brev från SBK (läs även inlägget Svenska Brukshundklubbens arbete med anledning av Svenska Kennelklubbens organisationsutredning.)

Hej,
Se bifogad bilaga som innehåller SBK Förbundsstyrelses svar på SKK:s enkät med anledning av föreslagen organisationsförändring. Se svar och kommentarer i rött. Bilagan är också inskickad till SKK som komplettering till SBK Förbundsstyrelses svar på webbenkäten.

Svar inkl. förslag och kommentarer på SKKs enkät från SBK_FS170302

Enligt tidigare information är syftet med att vi skickar ut förbundsstyrelsens svar att informera om förbundsstyrelsens ställningstagande. De som önskar kan använda förbundsstyrelsens svar som stöd i sitt svar. Sista dag för besvarande av enkäten via Svenska Kennelklubbens hemsida är den 31 mars.

Observera att enkäten måste besvaras via webben, ni når enkäten via denna länk. Ni anger om ni ”Tillstyrker/Tillstyrker med justeringar/Avstyrker/Ingen åsikt” genom att klicka i respektive ”knapp”. Om ni klickar i ” Tillstyrker med justeringar alt Avstyrker” önskar SKK att ni anger förslag till justering i rutan längst ned på varje sida samt anger till vilket eller vilka förslag justeringen avser genom att ange dess nummer. De som ställer sig bakom förbundsstyrelsens svar kan istället skriva in: ”Ställer oss bakom SBK:s svar och kommentarer”.

Vi vill återigen uppmana distrikt, ras- och lokalklubbar att svara på enkäten. Detta är viktigt då nuvarande förslag på ny organisation kan få genomgripande konsekvenser för SBK:s hela organisation. Svaret går till Svenska Kennelklubben då de vill inhämta åsikter om bakgrundsmaterialet och utredningens förslag.

Hör gärna av er om ni har frågor!

Vänliga hälsningar

Catrin Fernholm
Generalsekreterare
Svenska Brukshundklubben
Telefon 08-505 875 01, växel 08-505 875 00